CQ:S FLYTT & STÄD ABCQ:S FLYTT & STÄD AB
info@cqsflyttostad.se
0155 - 67 04 24
08.00 - 20.00
Sörmland

Allmänna villkor

  • Hem
  • Allmänna villkor
1. ALLMÄNT

Dessa allmänna villkor gäller från och med 2022-11-01 och avser samtliga städ- och servicetjänster utförda av CQS FLYTT & STÄD AB, org-nr. 559207-7605.

Begreppstillämpning – Med ”Beställare” avses den kund som beställt tjänsten.
”Uppdrag” avser den beställda tjänsten som CQS FLYTT & STÄD AB utför åt beställaren mot ersättning. ”Objekt” avser den plats där tjänsten ska utföras. ”Bokning” avser beställarens godkännade av förslag på tid, kostnad samt övriga villkor och förutsättningar för tjänstens utförande.

Dessa allmänna villkor gäller samtliga avtalade tjänster om inte annat anges. Bokningsvillkoren kompletteras av dessa allmänna villkor. Konsumenttjänstlagens (1985:716) bestämmelser tillämpas vid inköp av tjänster där beställaren är konsument. Om beställaren är näringsidkare gäller inte konsumenttjänstlagen och dessa avtalsvillkor endast i tilllämpliga delar.

2. UPPDRAGET

CQS FLYTT & STÄD AB skall utföra beställd tjänst fackmannamässigt och samråda med beställaren i lämplig utsträckning. CQS FLYTT & STÄD AB bibehåller rätten att ensidigt vägra utföra beställda tjänster vid särskilda skäl. Skäl för att avbryta uppdrag är exempelvis otillräcklig eller bristande utrustning och material för utförandet, icke godtagbar arbetsmiljö eller andra omständigheter som påverkar vår möjlighet att utföra beställd tjänst enligt avtal.

3. UTRUSTNING OCH STÄDMATERIAL
A) Engånguppdrag (icke-regelbundna uppdrag som exempelvis flytt/storstädning, fönsterputs eller motsvarande). CQS FLYTT & STÄD AB tillhandahåller städutrustning och städmaterial för samtliga engångsuppdrag om inget annat överenskommits.

B) Abonnemang/Återkommande städning (regelbundna uppdrag). Beställaren ansvarar för att tillhandahålla den utrustning samt material som är nödvändig för utförandet av beställd tjänst. Om material och utrustning saknas vid uppdragstillfället kommer CQS FLYTT & STÄD AB att debitera extra för detta. Beställaren ansvarar även för att tillhandahålla tillgång till varmt och kallt vatten och uttömningsmöjlighet.

4. KUNDENS ÅTAGANDE

Kund ansvarar för att tillgodose CQS FLYTT & STÄD AB:s medarbetare med godtagbar arbetsmiljö i enlighet med gällande lagkrav och föreskrifter.

5. ARBETSLEDNING & KONTAKTPERSON

Arbetet leds och kontrolleras av CQS FLYTT & STÄD ABs arbetsledare. Arbetsledaren rapporterar till beställarens kontaktperson. Beställaren skall utse kontaktperson till vilken CQS FLYTT & STÄD AB kan vända sig för rapportering, kvalitetkontroller och förfrågningar.

6. NYCKELHANTERING

A) Engångsuppdrag (flytt/storstädning, fönsterputs eller motsvarande). Beställaren ansvarar för att tillsammans med CQS FLYTT & STÄD AB besluta hur nyckelhantering samt låsning vid avslutat projekt skall genomföras. CQS FLYTT & STÄD AB tar fullt ansvar för nycklar då nyckelkvittens finns.
B) Abonnemang/Återkommande städning (hemstädning, kontorsstädning, trappstädning eller motsvarande) Beställaren skall tillhandahålla CQS FLYTT & STÄD AB rätt antal nycklar, portkod eller motsvarande, för tillträde. CQS FLYTT & STÄD AB förser nycklarna med registrerade försäkringbrickor MySafety. Återlämnande av nycklar sker endast till den person hos beställaren som inlämnat dessa eller genom rekommenderat brev. Försäkringbrickan återlämnas till CQS FLYTT & STÄD AB tillsammans med signerad kvittens som bekräftar att kund har fått nycklarna tillbaka. I de fall försäkringbrickan inte återlämnas till CQS FLYTT & STÄD AB debiteras 500 SEK exkl. moms för förlorad egendom som tillhör CQS FLYTT & STÄD AB.

7. LEVERANSTID

Leveransdatum framgår i bokningsbekräftelsen som erhålls vid bekräftad beställning.

8. KONKURRERANDE VERKSAMHET

CQS FLYTT & STÄD AB:s medarbetare äger ej rätt att under sin anställningstid och utan skriftligt medgivande bedriva konkurrerande verksamhet och är därigenom förhindrad att ta anställning hos beställaren eller åta sig motsvarande uppdrag för egen räkning för beställaren. Skulle så ändå ske skall beställaren utge ersättning till CQS FLYTT & STÄD AB med ett belopp motsvarande 30 % av ett års arvode enligt detta kontrakt eller med det högre belopp till vilket av CQS FLYTT & STÄD AB visad skada uppgår.

9. BETALNINGSVILLKOR

Betalning skall ske till CQS FLYTT & STÄD AB:s Bankgiro-nr 524-2185. Vid betalning skall OCR-numret anges som referens. Vid betalning efter förfallodatum debiteras dröjsmålsränta enligt räntelagen och förseningsavgift på 60kr. En aviavgift på 50kr tillkommer vid pappersfaktura, ingen aviavgift tillkommer om fakturering sker via e-post eller Kivra.

Betalning skall ske inom 10 dagar för engångsuppdrag (flyttstädning, storstädning, fönsterputs mm), 25 dagar för fasta privatkunder (återkommande städning), 20 dagar för företagskunder. Tilläggstjänster faktureras löpande av leverantör och betalning skall vara CQS FLYTT & STÄD AB tillhanda senast 10 dagar efter fakturadatum. Det är beställarens ansvar att kontrollera så att tak för skattereduktion ej överstigits. Om Skatteverket i någon omfattning nekar utbetalning eller om CQS FLYTT & STÄD AB blir återbetalningsskyldig för utbetalt belopp har CQS FLYTT & STÄD AB i efterhand rätt att kräva beställaren på motsvarande belopp.

10. KREDITUPPLYSNING

Kreditupplysning genomförs vid samtliga engångsuppdrag. Vid eventuella betalningsanmärkningar begärs förskottsbetalning.

11. PRISJUSTERING

Vid förändrade kostnader för CQS FLYTT & STÄD AB som exempelvis ökade personalkostnader, försäkringskostnader, materialkostnader eller skatter så kan priser komma att justeras. Prisjusteringar aviseras minst (30) dagar i förväg via hemsidan (www.stadgiganten.se) eller via nyhetsbrev. Kommande prissänkningar eller prishöjningar påverkar inte redan utförda tjänster.

12. UPPSÄGNING

Privatkunder – Ingen uppsägningstid. Företagskunder/Fastigheter- 90 dagars ömsesidig uppsägningstid.

13. INSTÄLLELSEAVGIFT

69kr inkl moms per städtillfälle (hemstädning, fönsterputs). 349kr inkl moms per städtillfälle (flyttstädning, storstädning). Inställelseavgiften är ej skattesubventionerad

14. TILLTRÄDE OCH IORDNINGSTÄLLANDE

Beställaren skall lämna tillträde samt se till att objektet är i sådant skick att tjänsten kan utföras.

15. ANSVAR

CQS FLYTT & STÄD AB är skyldig att utge ersättning för skador som tillfogats beställaren på grund av CQS FLYTT & STÄD AB:s fel. Personskador regleras i enlighet med CQS FLYTT & STÄD AB:s försäkring. Beställaren skall, där så är möjligt, vidta åtgärder för att begränsa skadans omfattning. CQS FLYTT & STÄD AB ansvarar inte för beställarens maskin eller för utrustningshaveri eller andra skador som orsakats av normalt slitage. Eventuella skador eller annan påverkan på maskiner och utrustning som används av CQS FLYTT & STÄD ABs medarbetare, som inte orsakas av slarv, skall ersättas av beställaren. Om beställaren kräver ersättning för skadad maskin eller utrustning skall det skadade objektet lämnas över till CQS FLYTT & STÄD AB. Skadeanmälan skall lämnas in skriftligen och i de fallen det är möjligt skall bild bifogas.

16. ERSÄTTNINGSANSPRÅK

A) På grund av skada. Eventuella ersättningsanspråk skall anmälas skriftligen till CQS FLYTT & STÄD AB. Om ersättningsanspråket anmäls senare än (3) arbetsdagar efter konstaterad skada förlorar beställaren rätt till ersättning.
B) På grund av bristfälligt utfört arbete. Eventuella ersättningsanspråk skall anmälas skriftligen och med bifogade bevis,såsom bilder/video till CQS FLYTT & STÄD AB, dock senast tre (3) arbetsdagar efter utförd städning. Om ersättningsanspråket anmäls senare förlorar beställaren rätt till ersättning.

17. AVBESTÄLLNING/OMBOKNING

Om- eller avbokning av tjänst sker kostnadsfritt om sådan sker minst (3) vardagar före planerat utförande. Samtliga om- och avbokningar skall meddelas av beställaren till arbetsledning via e-post, telefon eller via appen. Avbeställningar som mottages senare än (3) arbetsdagar före utförandet debiteras med fullt pris, utan RUT-avdrag. CQS FLYTT & STÄD AB kan inte garantera att utförandet genomförs av tidigare inplanerad medarbetare vid en eventuell ombokning.

18. UTEBLIVNA TILLFÄLLEN

Om uppdraget inte kan utföras enligt överenskommelse och ingen av- eller ombokning har registrerats kommer det uteblivna utförandet att debiteras enligt avtal. CQS FLYTT & STÄD AB förbehåller sig rätten att ställa in bokade tillfällen. Detta skall beställaren informeras om före uppdragets starttid.

19. HELGDAGAR

Planerade uppdrag som infaller på en röd dag bokas om.

20. SJUKDOM

Sjukdom påverkar inte bestämmelserna för avbokning, ombokning eller uteblivna tillfällen.

21. NÖJD KUND-GARANTI

Är beställaren inte nöjd med den utförda tjänstens resultat skall denne kontakta arbetsledningen i första hand. Engångsuppdrag besiktigas på plats av medarbetare som utfört tjänsten tillsammans med beställaren eller dess kontaktperson vid avslutat uppdrag eller senast inom 72 timmar för att nöjd kund-garantin skall gälla. Eventuella avvikelser åtgärdas av Städgigantens medarbetare på plats vid besiktningen.

22. REKLAMATIONER OCH TVISTER

Beställaren ska underrätta CQS FLYTT & STÄD AB om eventuella avvikelser uppkomna i samband med utförandet av beställd tjänst. Detta skall meddelas inom (72) timmar efter utfört uppdrag. CQS FLYTT & STÄD AB åtar sig att, om möjligt, åtgärda felet inom 48 timmar. Om beställaren åtgärdar eventuella avvikelser själva utan att samråda med CQS FLYTT & STÄD AB utgår ingen ersättning. Om felet eller bristen avhjälps inom skälig tid utgår ingen återbetalning, prisreduktion, eller annan ersättning från oss. Om avhjälpande inte sker inom skälig tid har beställare rätt till prisavdrag motsvarande felet eller bristen.
Skulle CQS FLYTT & STÄD AB misslyckas med att lösa reklamationen på ett godtagbart sätt rekommenderas beställaren att överlämna reklamationen till Allmänna Reklamationsnämnden. Vi förbinder oss att följa eventuella utslag i Allmänna Reklamationsnämnden.

För juridiska personer skall tvist med anledning av tolkning eller tillämpning av dessa villkor, inklusive frågor uppkomna med anledning av denna tjänst som tillhandahålls av CQS FLYTT & STÄD AB, avgöras vid svensk domstol med tillämpning av svensk rätt varvid Stockholms tingsrätt ska vara första instans.

Skador på fast och lös egendom som golv, spis, kyl, säng och andra möbler kontrolleras i första hand av CQS FLYTT & STÄD AB tillsammans med beställaren. Vid behov tas det in en oberoende besiktningsman för att fastställa skadans omfattning och vem som orsakat skadan. Fastställs det att det utan tvivel är CQS FLYTT & STÄD AB som åsamkat skadan kommer CQS FLYTT & STÄD AB att ersätta beställaren för skadan.

Skador som inte ersätts
• Skador som åsamkats med anledning av att lösa/fast inventarier inte är korrekt monterade eller placerade, exempelvis fönsterbrädor som inte sitter fast eller instabilt placerade föremål.
• Skador på lös eller fast egendom som kräver särskild aktsamhet, där kunden inte meddelat CQS FLYTT & STÄD AB om detta.
• Förslitningsskador på inventarier som uppkommer vid normal och ansvarsfull städning.

All information gällande skötsel av material eller egendom som kräver särskild aktsamhet ska meddelas arbetsledningen innan påbörjat utförande.

23. FÖRSÄKRING

CQS FLYTT & STÄD AB innehar ansvarsförsäkring som säkerhet för fullgörandet av eventuell skadeståndsskyldighet enligt dessa allmänna villkor. CQS FLYTT & STÄD AB har försäkringar som täcker både person- och sakskada vid varje enskilt skadetillfälle samt försäkring som täcker eventuella kostnader som uppkommer i samband med låsbyte eller vid förlust av nycklar.

24. FORCE MAJEURE

Händelser utom CQS FLYTT & STÄD AB:s kontroll såsom krig, upplopp, eldsvåda, explosionsfara, strejk, lockout, blockad eller ingripande av offentlig myndighet, som medför att CQS FLYTT & STÄD AB icke, eller endast till onormalt höga kostnader, kan fullgöra sina skyldigheter enligt detta kontrakt, fritar CQS FLYTT & STÄD AB från fullgörande av dessa skyldigheter under den tid förhållandet råder. Förbehållet i fråga om strejk, lockout och blockad gäller även om CQS FLYTT & STÄD AB själv vidtar eller är föremål för sådan konfliktåtgärd.

25. ÄNDRINGAR OCH TILLÄGG

Villkorsändringar meddelas beställaren minst (30) dagar innan ikraftträdande. Villkoren publiceras på CQS FLYTT & STÄD ABs hemsida (www.cqsstadservice.com).

26. HÄVNING

Part äger rätt att häva avtalet om motparten försätts i konkurs eller bedöms vara på sådant obestånd att denne inte kan förväntas fullgöra sina skyldigheter. Om betalning inte erläggs i rätt tid och beställaren trots påminnelse därom ej betalat, har CQS FLYTT & STÄD AB rätt att upphöra med arbetet och häva avtalet i enlighet med konsumenttjänstlagens bestämmelser.

27. SEKRETESS

Samtliga av våra uppdrag behandlas med sekretess. CQS FLYTT & STÄD ABs medarbetare har signerat sekretessförbindelser och tillämpar tystnadsplikt. Beställare förbinder sig i sin tur att behandla information från CQS FLYTT & STÄD AB konfidentiellt.

Våra allmänna villkor är uppdaterade 2022-11-01 och gäller tillsvidare. För att ladda ner våra Allmänna villkor kan du göra det här.